Allmänna villkor

Integritet är viktigt hos oss på We Clean Green

På We Clean Green värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi säljer aldrig personuppgifter till ett annat företag. Denna Integritetspolicy definierar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också vilka rättigheter du har, hur du kan använda dem och du kan komma i kontakt med oss på We Clean Green.

E-post

We Clean Green skickar löpande ut information och nyhetsbrev till de som aktivt anmält intresse. Ni kan när som helst avregistrera er från dessa utskick. Något som innebär att ni i framtiden ej kommer att få dessa utskick, utan att aktivt åter anmäla sig till oss på hej@greenclean.se

The fine prints – We Clean Greens Integritetspolicy

Vi uppmanar dig att läsa igenom vår Integritetspolicy innan du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter.

Innehåll:

 1. Personuppgifter
 2. We Clean Green är personuppgiftsansvarig
 3. Vid förändringar i Integritetspolicyn
 4. Vilka typer av information samlar vi in?
 5. Hur samlar vi in din information?
 6. Information från andra källor
 7. Hur använder vi informationen?
 8. Samtycke till mejlutskick, direktmarknadsföring och fortsatt kontakt
 9. Hur länge sparas uppgifterna?
 10. Vem kan ta del av uppgifterna?
 11. Vi delar viss information inom ramen för samarbete med tredje part
 12. Var förvaras uppgifterna?
 13. Dina rättigheter
 14. Hur skyddas dina personuppgifter
 15. Datainspektionen är tillsynsmyndighet
 16. Kontaktuppgifter till We Clean Green

1. PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är information som enskilt eller tillsammans med andra uppgifter kan användas för att identifiera, lokalisera eller kontakta en individ. Exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer och IP-adress. Behandling av personuppgifter innebär all typ av hantering av personuppgifter, till exempel: insamling, analys, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som fastställer syftet med behandling av personuppgifter och som bestämmer vilka personuppgifter som efterfrågas. Det är personuppgiftsansvarig som är ytterst ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter sker enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

2. WE CLEAN GREEN ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. En personuppgiftsansvarig kan till exempel vara en statlig myndighet, en organisation eller ett företag.

We Clean Green Sweden AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för de personuppgifter vi lagrar. Organisationsnummer är 559268-9565. Adress: Tomtebogatan 5, 113 39 Stockholm.

Om du har frågor om dina personuppgifter kan du kontakta oss via: dpo@greenclean.se

3. VID FÖRÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

We Clean Green kan komma att göra ändringar i Integritetspolicyn. Den senaste versionen av policyn finns alltid på www.wecleangreen.se

Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter eller som kan vara av större betydelse för dig, exempelvis väsentlig ändring av ändamål, får du information via e-post i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. Där förklarar vi även innebörden av uppdateringarna och hur de kan komma att påverka dig.

4. VILKA TYPER AV INFORMATION SAMLAR VI IN?

När du registrerar dig via ett formulär eller besöker vår hemsida lagrar vi viss typ av data och du kan också bli ombedd att lämna ifrån dig information. Beroende på situation kan vi komma att be om följande personuppgifter:

 • Persondata
  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Personnummer
  • IP-adress*
 • Betalningsinformation via Stripe Inc.
 • Diagnostiska data via browser, mobil app eller andra applikationer
 • Information om tjänstens innehåll
  • Plats
  • Portkoder
  • Omdömen och betygsättning
  • Datum
  • Djurägande
*Teknisk data: den URL genom vilket du får åtkomst till våra webbsidor, din IP-adress och användarbeteende, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

5. HUR SAMLAR VI IN DIN INFORMATION?

Vi samlar in data och behandlar data när du:

 • Besöker We Clean Greens webbsida
 • Vi användning We Clean Greens applikationer
 • Vi användning av We Clean Greens API:er
 • När du lämnar feedback eller när vi genomför kundundersökningar
 • När du kontaktar oss och använder våra supporttjänster
We Clean Greens tar för tillfället inte emot data från tredjepartstjänster eller andra leverantörer

6. INFORMATION FRÅN ANDRA KÄLLOR

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter godkänner du även att vi kan komma att registrera annan information om dig. Baserat på offentligt tillgänglig information kan vi även komma att komplettera dina registrerade uppgifter med intressen, ålder eller annan för sajten relevant information.

7. HUR ANVÄNDER VI INFORMATIONEN?

Informationen som du ger ifrån dig kan komma att användas för följande ändamål:

 • Marknadsföring
 • Mejlutskick
 • Inbjudning.
 • Kundvård och informationsinsatser kring våra produkter så att vi kan ge dig en mer personlig upplevelse och leverera produkterbjudanden och annat innehåll som du kan vara intresseradav.
Vi ber om dina kontaktuppgifter för att:
 • Svara på förfrågningar.
 • Skicka efterfrågat material, eller på annat sätt uppfylla det vi åtagit oss i.
 • Lägga till dig på utskickslistor för nyheter och annat innehåll du själv valt att ta del av.

8. SAMTYCKE TILL MEJLUTSKICK, DIREKTMARKNADSFÖRING OCH FORTSATT KONTAKT

När du samtycker till att vi behandlar dina personuppgifter enligt ovan angivna syften så samtycker du till att:

 • Vi behandlar dina personuppgifter enligt denna Integritetspolicy.
 • Vi kan skicka direktmarknadsföring till dig via e-post om våra eller samarbetsparts produkter.
 • Vi får kontakta dig via e-post eller telefon.
 • Prenumerera på den typ av mejlutskick du själv har valt att tacka ja till. Du kan uppdatera dina prenumerationsinställningar och tacka nej till vidare utskick genom att följa den länk som du hittar längst ner i alla våra utskick, eller genom att kontakta oss direkt.

9. HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?

Vi behandlar bara personuppgifter så pass länge att vi kan uppfylla syftet för uppgifternas insamling, därefter raderar vi data. En aktiv dialog definieras som att du under de senaste 24 månaderna har interagerat med We Clean Green via telefon, genom att besvara e-post, ladda ner material på webbplatsen eller registrera dig via ett formulär.

Har du samtyckt till behandling av dina personuppgifter i samband med att du tackat ja till regelbundna mejlutskick fortsätter vi behandling av dina personuppgifter till det att du avslutar din prenumeration. Därefter lagrar vi dina personuppgifter i 24 månader innan vi gallrar data.

10. VEM KAN TA DEL AV UPPGIFTERNA?

I de fall det är nödvändigt delar vi dina personuppgifter med företag som på ett eller annat sätt är underleverantörer till oss. Dessa underleverantörer kallas för personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar information för We Clean Greens räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra ITlösningar).
 • Betalningstransaktioner
 • Utskick av E-post i form av nyhetsbrev
 • Utbildningar och event.
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för de ändamål vi har angivit. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier för säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi ställer krav att de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och att de åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav som gäller internationell överföring av personuppgifter.

11. VI DELAR VISS INFORMATION INOM RAMEN FÖR SAMARBETE MED TREDJE PART

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part. Finns det en pågående relation mellan dig, oss och någon av våra samarbetspartners kan vi komma att dela information om dig i form av: Kön, ålder, bostadsort och intresse

Har vi registrerat dina uppgifter i samband med ett event som vi genomför tillsammans med en extern part kan vi komma att överföra samma kategorier av personuppgifter som angivet ovan samt namn, telefonnummer och e-postadress, samt eventuellt svar på ytterligare formulärfrågor eller fritextsvar.

12. VAR FÖRVARAS UPPGIFTERNA?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom Sverige. Går inte det, väljer vi så långt det är möjligt liknande lösningar inom EU

Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

13. DINA RÄTTIGHTERER SOM REGISTRERAD

All information om dina rättigheter finns på Datainspektionens hemsida:

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

Nedan definieras dina rättigheter sammanfattningsvis

Rätt till tillgång (registerutdrag)

We Clean Green är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar personuppgifter. Vill du veta mer om vilka personuppgifter vi behandlar om just dig får du gärna kontakta oss för att få tillgång till dina uppgifter. Informationen lämnas ut i form av ett registerutdrag med beskrivning av ändamål, kategorier av personuppgifter, lagringsperioder och information om varifrån informationen har samlats in.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas i det fall uppgifterna är uppenbart felaktiga. Inom ramen för det ändamålet har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. En begränsning kan göras av flera anledningar.

 • Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
 • Om du bestrider att vi raderar dina uppgifter. Det kan till exempel bero på att du behöver uppgifterna vi har om dig för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I dessa fall kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss.
 • Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som rättslig grund för ett ändamål. Då kan du begära begränsad behandling under den tid vi arbetar med att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att tacka nej till direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. En invändning kan göras utifrån två grunder:

 • Intresseavvägning: i de fall vi använder en intresseavvägning som rättslig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Direktmarknadsföring: du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (så kallad profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder, till exempel via post, e-post och sms
Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet och upphöra med alla typer av direktmarknadsföring.

14. HUR SKYDDAS DINA PERSONPPGIFTER?

We Clean Green använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till dina personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

15. DATAINSPEKTIONEN ÄR TILLSYNSMYNDIGHET

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Om en personuppgiftsincident uppkommer är vi skyldiga att anmäla det till Datainspektionen. En incident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av dina personuppgifter.

Det kan också vara fråga om en personuppgiftsincident ifall händelsen leder till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Incidenten ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar från det den upptäcktes.

16. KONTAKTUPPGIFTER TILL WE CLEAN GREEN

We Clean Green är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor om vår behandling eller önskar komma i kontakt med oss för att utöva dina rättigheter hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

We Clean Green Sweden AB

Organisationsnummer: 559268-9565

Tomtebogatan 5, 113 39 Stockholm

E-postadress: hej@cleangreen.se

Telefonnummer: 08-30 74 14

STÄDNING & KAKOR

WE CLEAN GREENS COOKIE POLICY

På We Clean Green är din integritet viktig. Att kunna lita på varandra är A och O!

En cookie kan enklast beskrivas som en liten textfil sparas i besökarens webbläsare som gör det möjligt att känna igen en webbläsare. Enligt svensk och europeisk rätt krävs att We Clean Green informerar om vilka cookies som används samt deras syfte. Cookies innehåller ingen direkt identifierbar information som exempelvis namn, e-postadress, eller telefonnummer, utan endast information om aktivitet för den aktuella webbläsaren. Cookies bidrar också till intressebaserad reklam. Det vill säga att mer relevanta annonser exponeras för dig beroende på innehållet på de webbsidor du besökt.

Det finns två typer av cookies. Permanenta cookies sparar en fil under en längre tid på din dator. De används på vår webbplats för statistik och analys. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies och de används under den tid du är aktiv på wecleangreen.se. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare

We Clean Green använder cookies för att kunna ge dig som läsare bättre service. Vi följer till exempel var på sajten eller appen du klickar. Det främsta skälet är att spara statistik och att kunna följa hur besökare navigerar på Wecleangreen.se och därmed bli vi mer relevanta. För We Clean Green är det viktigt att våra besökare upplever att vi värnar den personliga integriteten samt att vi tydligt tillgängliggör och lämnar så mycket information som möjligt om hur vi använder personuppgifter.

Vill du stänga av användningen av cookies gör du det i inställningarna för din webbläsare. Mer information om cookies hittar du på MinaCookies.se. Läs mer(www.minacookies.se) och i instruktionerna till den webbläsare du använder.

COOKIES PÅ WECLEANGREEN.SE

Ditt samtycke krävs för användning av cookies, dock inte för cookies som är nödvändiga för att möjliggöra den tjänst som du som användare själv har begärt. Du ger ditt samtycke genom att klicka i att du godkänner att webbplatsen använder sig av cookies. Ditt samtycke är helt frivilligt och du kan när som helst återkalla det. Väljer du att inte godkänna We Clen Greens användning av cookies kan vår webbsidas prestanda och funktionalitet komma att försämras eftersom vissa funktioner är beroende av cookies.

Nedan informerar vi de typer av cookies som vi använder på Wecleangreen.se

Nödvändiga

Nödvändiga cookies hjälper oss att göra en Wecleangreen.se till en säker och användbar websida. Genom att aktivera grundläggande funktioner såsom sidnavigering möjliggörs åtkomst till säkra områden på hemsidan. Hemsidan kan inte fungera optimalt utan dessa cookies.

Funktionella

Funktionella cookies gör det möjligt att spara uppgifter som ändrar hemsidans utseende eller funktioner till exempel ditt föredragna språk eller de region som du befinner dig i.

Statistiska

Statistiska cookies hjälper oss att förstå hur besökare interagerar med hemsidan, genom att samla in och rapportera uppgifter.

Marknadsföring

Marketingcookies används för att spåra besökare gränsöverskridande på hemsidor. Avsikten är att visa annonser som är relevanta och engagerande för den enskilda användaren och därmed vara mer värdefulla för utgivare och tredjepartsannonsörer

VILKA COOKIES ANVÄNDER VI TILL VAD?

Översikt över We Clean Greens använda cookies

Namn, Gallringstid, Användning

KAN VI UPPDATERA DENNA COOKIEPOLICY?

We Clean Green kan komma uppdatera denna cookiepolicy emellanåt för att återspegla, till exempel, förändringar av cookies som vi använder eller för andra operativa, juridiska eller lagstiftningsmässiga skäl. Besök därför denna cookiepolicy regelbundet för att hålla dig informerad om vår användning av cookies och liknande teknik.

HUR KOMMER DU I KONTAKT MED OSS?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi använder oss av cookies. Du hittar du våra kontaktuppgifter nedan:

We Clean Green Sweden AB

Organisationsnummer: 559268-9565

Tomtebogatan 5, 113 39 Stockholm

E-postadress: hej@cleangreen.se

Telefonnummer: 08-30 74 14

Städning utan skadliga kemikalier.

Apple Store LinkPlay Store Link
Leaf at Download
Logo
Apple Store LinkPlay Store Link
Kontakt
08-30 74 14
hej@cleangreen.se
Instagram
Instagram
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Green Leaf
© 2021 We Clean Green AB org. nr. 559268-9565.